Tuesday, February 18, 2014

Asra Kidisha proven to be a bunch of liars! Ancient Beit Shemesh Cemetery was non-jewishבאתרא קדישא ממשיכים ליצר ליצנות מהתורה הקדושה ומגדולי תורה
על ידי פירסום גביית עדיות שקר הפעם אודות גודל המערות במתחם גולבנציץ

כי ענין מדידת המערות אינה אלא סניף נוסף על ההיתר ולא על זה בנויה עצם ההיתר הברורה
אבל בכל אופן מן הראוי להעמיד הדברים על בורים ולגלות עוד הפעם את פניהם המשוקץ של כת השקרנים


מרן הראבד שליטא כתב בתוך דבריו כי יש עוד ראיה ברורה כי לא מדובר בקברי ישראל
מהעובדא שרובם של המערות הם קטנים למאוד ואין שם מקום למת מושכב כדרכו
באו העדיות שקר והעידו בפני הרב זורגר ועוד שני רבנים מחסידי הרב שמידל
כי בדקו מספר גדול של כחמשים מערות וכולם היו גדולים יותר מאורך אדם בריווח
ואורכם היתה ממטר ושמונים עד כשתיים וחצי מטר
לבני חוץ לארץ - שתיים וחצי מטר היא:
8 פוס!


עכשיו בימים האחרונים פרסמו הם בעצמם תמונות האיך נכנסו לתוך המערות לאחר שהתפרצו לתוך השטח
וראה זה פלא...
ברובם ככולם של התמונות רואים בבירור להיפך מדבריהם!
רואים בבירור האיך רוב המערות הם הכי קטנות שאין אדם יכול לשכוב בתוכו כדרכו!

צירפנו כאן גם תמונה אחת שהם פרסמו להראות כי האיש שוכב בתוך המערה
אבל הרואה יראה בבירור האיך ידיו ורגליו עולים על דופני המערה והוא שוכב בעגול...
- האם זה צורת קבר ישראל להשכיב המת עגול עם ראשו על דופן אחד ורגליו על דופן השני?...
- האם לא הצליחו לצלם את המערות אשר "כולם" היו מששה ועד שמונה 'פיס' והם הוצרכו לצלם מערות של פחות משתי אמות אשר האברכים צריכים להתקפל בהם כעגול של דבילה להתראות כמו שוכב כדרכו?...

- האם על זה כתבו כי "כולם היו גדולים יותר מאורך אדם בריווח"????...

No comments: