Saturday, May 25, 2024

גדולי ישראל שיצאו נגד מנהג ההילולא בל"ג בעומר


לחדש מועד שלא מוזכר בש"ס ובפוסקים? | ההילולא היא לרשב"י לא לנו | "לא ידעתי אם רשאים לעשות כן"...  כתב מרן החתם סופר | וכיצד נהגו האר"י וגוריו לדעתו של בעל השאול ומשיב? | הלכה ומנהג (יהדות)


יום ל"ג בעומר וחגיגות ההילולא בציון הקודש הוא מנהג עתיק יומין שהחל עוד מימות האר"י הקודש ועד לימינו אנו. בספרות הקבלה, הראשונים והאחרונים וכמובן בספרי החסידות, יום 'ל"ג בעומר" מקבל חשיבות מיוחדת. אך לצד כל זאת שניים מגדולי ישראל שדווקא ראו את מנהגי יום ל"ג בעומר בחדשנות יתירה.

המפורסם שבהם הוא מרן החתם סופר זצ"ל שכתב בשו"ת שלו (ח"ב יו"ד ס' רלג):

"אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרושו את ה' בעה"ק צפת ביום ל"ג בעומר בהלולא דרשב"י ז"ל ואם כי כל כוונתם לש"ש שכרם רב בלי ספק ע"ד ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה
"אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה כי כבר כמה כרכורי כרכר בפר"ח... בקונטרס מנהגי איסור שלו על המקומות שעושים י"ט ביום שנעשה להם נס ..אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום ורמז ... וטעמי' גופא לא ידענא ... מ"מ לעשותו יום שמחה והדלקה ובמקום ידוע דוקא שיהי' תל תלפיות שהכל נפנים לשם לא ידעתי אם רשאים לעשות כן...
"וכבר עלה בלבי לומר לפמ"ש רמב"ן באגרת הנפלא שלו שכל מקום המקודש יותר מחברו חרוב ושמם יותר מחברו ע"כ הואיל ובעו"ה עדיין לא הגיע עד עתה זמן בנינו ע"כ הי' זאת כדי שלא יתישב ירושלים ביתר עז כי לא זכינו לכך מי יתן ויזכני הי"ת להיות ממישבים של ירושלים ועכ"פ לא ממהרסים וממחריבים ח"ו להאריך גלות ישרא"ל.

גם רבה של למברג רבי יוסף שאול הלוי נתנזון בעל שו"ת שואל ומשיב מגדולי המשיבי ההלכה הנודעים כתב בסגנון חריף עוד יותר נגד הנעשה בהילולת הרשב"י וקובל על כך שההילולא פשטה צורה ולבשה צורה שונה מזמנו של האר"י והבית יוסף.  

כאן המקום לציין שבעל השואל ומשיב למרות שלא היה חסיד אך עמד בקשרי ידידות עם האדמו"רים שבתקופתו ונתן הסכמות לספרי חסידות כמו  לספר "שער היחוד והאמונה" של רבי אהרן מסטרשלה  או כמו כן בהסכמה נלהבת נגד החרם בירושלים על הרבי מצאנז בעל הדברי חיים אותו הוא מכנה:" מאור הגולה צדיק יסוד עולם אשר אמרנו בצלו נחיה מו"ה חיים הלברשטאם נ"י ואבד"ק צאנז אשר עד עולם לא יכבה שמו".

ובכל זאת ביומא דהילולא לשיטתו יש להתענות ואין המקום והזמן לשמוח וכך כתב (שואל ומשיב מ"ה סי' ל״ט):

"יו"ט של כל ישראל שכלם שמחים בהלולא דרשב"י אבל באמת גם שם תמהתי דהרי אדרבא במות צדיק וחכם יש להתענות ואנו מתענין על מיתת צדיקים ואיך נעשה יו"ט במות רבינו הגדול רשב"י ז"ל ובמות מבחר היצורים משה רבינו ע"ה אנו עושין ז' אדר בכל שנה ואם הזוהר קרא הלולא דרשב"י היינו לו שבודאי שמחה לו שהלך למנוחה אבל אותנו עזב לאנחה...
"ומה אעשה כי בעו"ה לא ישמעו בזה לקול המורים וכבר אמרו כשם שמצוה לומר דבר הנשמע וכו' ובפרט בדבר שנהגו וחושבין ההמון שמצוה הם עושין שקשה לפרוש וישראל קדושי' ורוצים לזכות במצוה ופשיטא שבימי האר"י ושאר קדושים אשר בארץ לא היו עושים רק לימוד על קברו ותפלות ותחנונים שבמותו וביום זה יתעורר רחמים על ישראל ופשיטא שהב"י וסייעתו לא היו מניחים לעשות כזאת ורק אח"כ נתפשט המנהג ואח"כ חשבו למנהג קדום ומתייראים שלא יענשו ח"ו ואני ערב להם שאם היו לוקחים אותו ממון והיו מפרנסים עניי א"י בזה שיותר הי' ניחא לרשב"י והנאה לו והנאה לעולם". ע"כ.

אך כמובן ש'מנהג ישראל תורה הוא' והנוהגים לשמוח ולחוגג ביום ל"ג בעומר יש להם על מי שסימכו.

Father-son Hamas terrorists casually describe taking turns raping Israeli woman, then executing her, in bone-chilling video

 


Bone-chilling new footage shows a Hamas terrorist and his teenage son casually telling Israeli interrogators how they took turns raping a woman, then executed her during the Oct. 7 terror rampage.

Jamal Hussein Ahmad Radi, 47, and his 18-year-old son, Abdallah, were seized by the Israel Defense Forces in the Gaza Strip this spring and subsequently questioned about the terror attack, the Daily Mail revealed.

Jamal described finding a woman who was “screaming” and “crying” in a house at Kibbutz Nir Oz, a community near the Israel-Gaza border,

“I did what I did, I raped her,” he said nonchalantly.

“I threatened her with my gun to take her clothes off, I remember she was wearing jean shorts, that’s about it,” he added.

Jamal claimed that he did not know what happened to the woman after the rape, but his teen son told the interrogator that his father killed the desperate victim.

“My father raped her, then I did and then my cousin did and then we left but my father killed the woman after we finished raping her,” Abdallah said in his own interview tape.

In the footage, Jamal was handcuffed and dressed in a gray tracksuit while sitting in front of an Israeli flag.

“In each house where we found someone, we either killed them or kidnapped them,” he said.

Of the 400 residents of Kibbutz Nir Oz, at least 20 were killed on Oct. 7 and 80 were kidnapped.

Jamal appeared unfazed as he explained in horrifying detail how he entered one home and killed the couple who were hiding inside.

“In the first house, I found a woman and her husband, and we hit them with fire and killed them … they were in their late 40s,” he recalled.

The chilling videos of Jamal and Abdallah’s interviews quickly went around on social media, where disgusted viewers noted how casually both men discussed the atrocities.

Heidi Bachram — whose in-laws were killed and abducted in the Oct. 7 attack — wrote on X that Jamal was a “sociopath.”

The father and son’s interviews was released shortly after the Hostages and Missing Families Forum shared the sickening body camera footage of Hamas terrorists gloating over the blood-spattered faces of five female Israeli soldiers.

In the video, the terrorists could be heard making plans to sexually assault the women.

“Here are the girls who can get pregnant,” one of the gunmen said.

The bloodied soldiers were identified as Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa and Naama Levy.

All five are still being held by Hamas in the Gaza Strip, the Hostages and Missing Families forum said.

Moshe Tur-Paz, of Israel’s centrist Yesh Atid party, said the body camera video should galvanize the government to bring the remaining hostages home after over seven months of war.

Former Charedi Lives in Mea Shearim For a Year, Writes Book About the Experience


 


 A former Charedi who left his community at a young age and gave up his religion, has written a book about a year he spent living in Mea Shearim.


Tuvia Tenenbom is the son and grandson of Charedi rabbis. He says that before moving into perhaps the most Charedi neighborhood in the world, he was warned by many that the locals would treat him harshly and even “throw stones”.

His new book, “Careful, Beauties Ahead! My Year with the Ultra-Orthodox”, is the story of life in Mea Shearim. It offers a captivating look into the life, traditions, and humanity of the Charedi community.

The acclaimed author is the son and grandson of multiple Rebbes of a large Hasidic dynasty back in Poland. Tuvia and his wife immersed themselves in the community, and what they discovered was surprising and enlightening, challenging many of their preconceptions.

Watch the amazing interview below, in which Tuvia says that contrary to what many warned him would happen, the Charedi community warmly embraced him and gave him an extremely positive experience.

Friday, May 24, 2024

Zera Shimshon Parshas Behar

 


Hamas Thanks Iranians for Raisi 's Role in October 7 Massacre

 


 Hamas leader Ismail Haniyeh tells an Iranian official that Iran’s president and Foreign Minister, who died in the helicopter crash, played a critical role in the October 7th attacks in Israel, referred to as the “Battle of Aqsa Flood.” (The first voice is a translator)

Haniye: “This  is a great loss for Palestine because the role of the President and Foreign Minister were great in the “Battle of Aqsa Flood.”

Eighteen Things You Need to Know About Lag Be'Omer!

 

From EMAILIM BATORAH

 
       שמונה עשר מי יודע1) According to ר' מנחם החברוני (13th century)
רשב"י is buried in Kfar Chananya (15 km. south of Meron)

2) According to the חיד"א, there is no מקור anywhere
that רשב"י was niftar on Lag Baomer

3) The first mention of רשב"י Yahrzeit on ל:ג בעומר is the
controversial ספר חמדת הימים

4) According to the יעב"ץ, (The Chasam Sofer seems
to agree) it was R. Moishe d'Leon (not רשב"י) who wrote
the זהר


5) According to many Poskim, the תלמידי ר' עקיבא still died on
ל"ג בעומר but stopped on the 34th day of the עומר.


6)  The גמרא (Yevamos 62) says 12,000 pairs of
Talmidim died. The מדרש says it was only 300 Talmidim.

7) The גמרא says they all died of a disease called אסכרה.
 According to Harav Hagaon Y. Henkin zt"l and others, the
גמרא uses אסכרה as a code for getting killed fighting
the Romans.

8) The שואל ומשיב  
5 - 39  writes "If you distribute the  money
to עניי ארץ ישראל instead of spending it to go to his
 קבר etc., he guarantees רשב"י will have  much more
נחת רוח.

9) According to the Chasam Sofer, the קצת שמחה on ל"ג בעומר
has nothing to do with רשב"י It is because it's the Sefirah of
הוד שבהוד and to commemorate the first day the מן came
down inthe מדבר.

10) According to the   מנחת אלעזר 
ח"ד:ס.the ל"ג בעומר
celebration is strictly a מנהג ארץ ישראל Celebrating
in חוץ לארץ is onsidered strange & haughty כזרות יחשב וכיוהרא 

11) When the מנחת אלעזר was in Eretz Yisrael during ל"ג בעומר
he spent the night in צפת not willing to celebrate in Meron
together with the Zionists.            

12) 
The תוספתא (Shabbos 7:1) says clapping hands or 
dancing in front of a fire is אסור because of דרכי אמורי. 


See below The תשובה (short version) my nephew
הרה"ג ר' אברהם אשי דיק שליט"א wrote.13)  Years ago they had women dancing in Meron
on Lag Baomer לכבוד התנא רשב"י

14) Originally the pilgrimage to Meron for the first
350 years was done on פסח שני and not on ל"ג בעומר 

15) Originally the celebration was held at the cave of
בית שמאי & בית הלל at a later date it was changed to רשב"י 

16) Originally it was only Moslem women who burned
their clothes לכבוד רשב"י.
This controversial  Minhag was later adopted by the Yidden.


17)  The Chasam Sofer in the פתיחה to סדר נזיקין writes,
the Yeshiva started learning מס' בבא קמא on Lag Baomer.

גל
 עיני ואביטה נפלאות מתורתך stands for the 3 בבות & their 30 פרקים 


18) Rav Elyashiv Zt"l said that דעת תורה is not to travel
to Meron on ל"ג בעומר

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
********************************************************************************************************************

Thursday, May 23, 2024

Frieda Vizel Ex-Satmar "viebel" Bewildered That Goyim Hate Jews!

 


Frieda Vizel was brought up in the Satmar Community in KJ in Monroe. She was married to a Satmar Chusid, had a child, and decided to leave the Satmar culture and divorced. She was able to take her son with her, something very rare in the Satmar Community! 

Frieda has a Web Site, and  U-Tube Channel where she discusses her background and does "hasbara" of the Satmar Community in Williamsburg. In fact, she is presently a tourist guide where she brings in outsiders to explain and experience the community. She is also a talented cartoonist, in fact the above cartoon is a self-portrait. She unlike others that left the community only speaks of her background in glowing terms. She left because it wasn't for her. period! 

את חטאי אני מזכיר היום I have to admit that I try to follow her content and find it very interesting, and found her to be genuine, very sweet, kind with a calming demeanor. I wish her well! 

Having said all this, I was shocked when I watched her latest podcast in which she is totally bewildered about antisemitic hate comments on a segment that she did on  Kosher Phones

 Those who follow this blog, know that my background is Chareide, leaning to the Chasiddishe side; my parents were Holocaust survivors and I was brought up in a community where there wasn't a Jew that I knew that had grandparents. When I was in Shidduchim, all my prospects were from similar backgrounds and in fact my wife's parents were also survivors.

I didn't grow up in KJ as that town didn't exist at that time, I grew up in Brownsville then we moved to Crown Heights before Chabad was dominant, and then we moved to Boro-Park, When I got married I moved to Monsey, and now B'H, I live in Ramat Bet Shemesh. 
I have to say that I don't remember ONE SINGLE DAY as a child and teenager that I didn't experience antisemitism, whether it was on my way to and from school, in school, or playing in the neighborhood parks. Every single day I was reminded that I was a Jew! Halloween was literally the scariest day of the year, not because the Goyim dressed up in scary costumes, but because they would wait for us to come home from school to beat the crap out of us! 

So for Frieda to be bewildered by the hateful comments on her content is something that I didn't understand at first.......... And then I got to thinking. 

She actually did grow up with hate but didn't realize it or internalize it, even now on May 23, 2024 she doesn't have a clue about the hate she grew up with. I know because I know people very very very close to me who grew up in KJ!  

One just has to open a Satmar Yiddish book designed exclusively for Satmar girls, that drips with hate against their fellow Jews who are Zionists! Outright Blood Libels! The book has 309 pages of pure hate and vile vitriol, She doesn't recognize it as such even now that she is out of the community!
That book clearly differentiates Zionists from Jews with a strict line of demarcation. 
Yiddish Satmar Book for Women 

The Chapter talks about Living in Israel ... The Title? "Living together with Rashaim" 

"Asking Jews to make Aliyah is Apikorsas!"

And that is why she cannot understand even in her wildest dreams that Goyim that hate Zionists, hate Jews! 
She doesn't hear, that to a Goy, a Jew is a Jew is a Jew, whether he is a Zionist, whether he is a Satmar Chusid, a Neturei Karta, Mizrachist, Litvish, Sfardie, OTD, or even a Tourist Guide. 
 
In one of  my posts just today I featured a young girl, by the name of Naama Levy, who is, should say was,  a far leftist, who like Frieda, naively thought she could befriend Non-Jews and Arabs and help "bridge" the gap between Jews and Arabs and that if only we understood each other we could live together in peace.
 Naama, unfortunately, learned the hard way that this is impossible, she is now a hostage, that is if she is still alive,  Frieda is slowly learning that now!
 Of course, there are Goyim and even Muslims that are decent, caring people who wouldn't hurt anyone, but as we now see and witness there are very few around, and those that are, cannot or will not say a word!  Bilam says it best " עם לבדד ישכון"   a "nation that dwells all alone!" 

Frieda living and growing up in the utopia of KJ wasn't taught hate of goyim and even though she knew that her grandparents were survivors, they didn't talk about it and it wasn't taught in schools. Goyim as far as Satmar was concerned was so alien to their culture that it didn't need to be talked about, no Satmar except in the business world would have anything to do with Goyim; Goyim=Martians!

What was dangerous to Satmar philosophy were frum people that had a philosophy directly opposed to the Satmar SHIT'ah aka Zionism!
 A Frum Jew even in a Shtrimal and Bekeshe and maybe even be wearing "vaaseh shtrimp" but who sympathizes with the Zionists was and is, an "inyan" of יהרג ועל יעבור  that frum Jew was and is today a threat to Satmar and everything it stands for and must be slandered and cursed, 
and so Satmar had no choice but to make that hate part and parcel of their curriculum even to girls, that "Zionism" wasn't a Jewish thing, and was actually an anathema something to abhor and loathe. 

Satmar publicly burns the Israel Flag, a symbol of the Jewish people. If you ask any Goy to identify the flag of Cuba or Ireland, they couldn't do it but every single Goy in the world shown an Israel Flag will immediately identify this as the flag of the Jewish people, though Israel is smaller than New Jersey in size, and the population of the Jewish people in total, is less than the entire population of the first grade in China! 
Yet Satmar sees nothing wrong with burning the symbol that the entire world equates with being Jewish and burns it publicly, thinking that Goyim will see the difference between Satmar and the Zionists! 
This is where Frieda grew up and where she absorbed by osmoses that being a Zionist is far worse than being a Non-Jew! 
Even the  Love of Eretz Yisrael wasn't something actual it was something abstract, it was something that you mouthed on the Seder night "לשנה הבאה בירושלים" when 99.9% of the family was already safely tucked into bed! 

So a Frieda Vizel that grew up in an environment where not only is Zionism separate from Judaism, but is to be hated, she cannot fathom or imagine that to a Goy, it makes no difference whether you care about Israel or if you are Neture Karta, to them it's all the same thing. Neturei Karta will learn that, hopefully, very soon too. 
The battle cry of Free Palestine means Jews should leave the WORLD .. The Entire World! 

It wasn't too long ago that Spain expelled its Jews and now, today on May 23, they announced that they want to expel Jews from Israel as well, as they announced just hours ago that they will recognize the State of Palestine.
Does Frieda know that for millions of Jews that live in Israel, they cannot go anywhere!! This is their home! They only have an Israeli passport! 

Frieda is learning firsthand that GOYIM , by in large, hate Jews no matter who they are and where they are, or what they look like. They attacked her on her innocent segment on Kosher Phones, and she is bewildered that someone would spew hate on such a binary subject, she is shocked! 

The only reason she is bewildered,  is because in her background there is a major difference between a Zionist and a Jew, a Satmar Jew to be more specific! 

She is coming to the realization that a Goy doesn't care what you think, a Goy only knows that you are a Jew and that is what they hate. They will take a segment on Kosher Phones and make it into a Free Palestine discussion! 
They don't care that practically everything you, Frieda, talk about, is about a community that hates and abhors Zionists, they don't see that distinction! 

To Goyim the fight of Zionism and Satmar is an internal struggle between Jews and that is all that is to them! 
I would suggest that you read the book "Hitler's Willing Executioners" on second thought, you don't need to read that today just listen to BBC, CNN, New York Times and you will see that we are hated by everyone! 

And now a word to those who went off the Derech (OTD) and think that they will just blend in with the Goyim! Good Luck! 

When Hitler ym"s wrote his book Mein Kampf in 1925 he had never met a Chassidishe Jew, he only knew Jews that looked like Goyim, he writes that his first encounter with Jews was in the German Army in WWI. I'm sure there wasn't a Jewish soldier wearing a Shtreimal! The Jew that Hitler ym"s hated was a Jew that looked like him and may even have been assimilated! 
The Jew that Hitler ym"s loathed didn't look like Frieda's father, grandfather or ex-husband, or like the Satmar Rebbe of Monroe he looked like Blinken, and that's who he hated, so once the Goy gets wind of the fact that you are Jewish, he will hate your guts even if your jeans are torn, even if you wear a halter top, he will hate you even if you are kind to him.
 Frieda says in the video below that her only son is off to college someplace if I remember in Minneapolis,  I wish him the best of luck, and I don't know what he looks like, but Frieda should know that even if he is blond and blue-eyed, once they find out that he is Jewish he will be shunned and rejected. Frieda, you heard it here first! They won't give two hoots that his mother grew up with anti-Zionists, to them he is a Jew from a Jewish Father & Mother!  No "hasbara" will explain that away! 
The Jews fought and died for the civil rights movement, I remember that very well, and what did they get in return????  A huge kick in the proverbial ass! 
No Good Deed Goes Unpunished! Said a wise man! So True! 

Shock as America's closest ally is betrayed: Major European nations demand Palestinian statehood - as Hamas terrorists offer chilling praise

 


A gloating Hamas has hailed Ireland, Norway and Spain's decision to recognize a Palestinian state as an 'important step' - as Israel lashed out, accusing the European countries of a 'twisted' move that 'rewards terrorism'. 

The decision from the three nations comes more than seven months into the devastating Gaza war and after Hamas' deadly October 7 terror attack.

Ireland, Norway and Spain said they would formally recognize the State of Palestine on May 28, bringing the number of UN countries that do to 146. 

Israel strongly opposes the move, arguing that it amounts to 'rewarding terrorism' after the Palestinian terror group Hamas launched its unprecedented October 7 attack on Israel which sparked the bloodiest ever Gaza war.

But Hamas welcomed the decision and urged other countries to follow suit.

'We consider this an important step towards affirming our right to our land,' it said, calling 'on countries around the world to recognize our legitimate national rights'.

Israel said it was recalling its envoys to Ireland and Norway for 'urgent consultations' and was expected to do the same with its ambassador to Spain.

Foreign Minister Israel Katz charged that 'the twisted step of these countries is an injustice to the memory of the 7/10 victims.'  

The development is a step toward a long-held Palestinian aspiration that came against the backdrop of international outrage over the civilian death toll and humanitarian crisis in the Gaza Strip following Israel's offensive there. 

Norway was the first to announce its decision to recognize a Palestinian state, with Ireland and Spain quickly announcing that they would do the same.

Most Western governments including the United States say they are willing to one day recognize Palestinian statehood - but not before agreement is reached on thorny issues like its final borders and the status of Jerusalem.

However, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez charged that his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu's campaign of 'pain and destruction' in the Gaza Strip was now putting the two-state solution in 'danger'.

Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store said 'recognition of Palestine is a means of supporting the moderate forces which have been losing ground in this protracted and brutal conflict'.

Wow!!! Ted Cruz Shreds Biden judge who put a 6'2 trans Serial rapist in women's prison

 

Mazal Tov ... Never Give up!! 102 Year-old marries 100 year-old

Marjorie Fiterman, 102, and Bernie Littman, 100, were married on May 19, 2024, in Philadelphia. The two had been in a relationship for the past nine years.
Congratulations are in order for newlyweds Marjorie Fiterman, age 102, and Bernie Littman, age 100, of Philadelphia, who just got married on Sunday, May 19, at the senior living facility where they first met.

They began dating nearly a decade ago.

Rabbi Adam Wohlberg officiated at the wedding, noting the couple was unlike most others that he'd married in the past.

"Most of the couples I marry these days met on some kind of dating app," said Wohlberg at the wedding ceremony in remarks shared with Fox News Digital. 

He continued, "I much prefer the old ways. You live in the same building, you bump into each other, and you fall in love."

That, he said, is a "no-frills" description of how the couple came to be. 

Fiterman and Littman began dating over nine years ago, Littman's granddaughter Sarah Sicherman told Fox News Digital. 

They met at their assisted living facility. Both were previously married. 

"We were all thrilled that he found someone to do activities and spend time with," she said. 

Their relationship continued to grow over the years, said Sicherman. She said the two of them were "so lucky to have found each other and be a support to each other, especially during the pandemic." 

Given their advanced ages, most of Littman's family did not think he would be looking to get married ever again. Littman had been married for 65 years to his late wife Bernice; they had two children, four grandchildren and nine great-grandchildren together. 

As for the new couple, "we assumed they would just live out their days status quo," Sicherman told Fox News Digital. "It was certainly a surprise." 

Wohlberg, too, acknowledged how unusual the couple was. 

He said he did not need to give the couple the advice he would typically deliver at a wedding, saying that "each of you has already amassed a lifetime of wisdom and experience, and your attitudes, feelings and opinions are pretty well formulated at this point." 

The rabbi added, "That’s not to suggest that you won’t continue to learn and develop as people. But I think it is safe to say each of you, what you know and understand about each other, is exactly what the future holds for you and your partner. And what you have determined you love about each other — well, those things are not about to change," he said. 

Initially, they did not believe they'd get married. 

But they "eventually reached the point where being not just close friends — but husband and wife — felt like the right step to take," said Wohlberg. 

And while they got married at the century mark, Wohlberg pointed out that they very nearly crossed paths in college. 

Both were students at the University of Pennsylvania at the same time. They were studying for different degrees in different departments, however, and did not know each other. 

"I am already picturing the two of you on the cover of the alumni magazine’s next edition," the rabbi joked. 

On Facebook, family and friends have been leaving congratulatory messages for them.

"This is beautiful! Mazel tov!" one person wrote.

Another said, "May they bloom in each other's presence and laugh together every moment. I love that their families are clearly delighted about it."

Wrote someone else, "This is incredible. Love all the love!"

The two are believed to be the oldest aggregate age of a newly married couple, Sicherman told Fox News Digital — an accomplishment that may be officially recognized before too long.

"Our application is pending, but we believe it is the Guinness World Record for ‘oldest aggregate age couple to marry,’ by about eight years," she said. 

The current record is held by Doreen and George Kirby of England, who had a combined age of 194 years, 279 days when they wed on June 13, 2015, according to the Guinness World Records website. 

Fiterman and Littman have a combined age of over 202 years. 

Seconds Before this Girl at Nova was Murdered She Screamed "Shma Yisrael" 

Obama prevented FBI from arresting ‘known terrorists’ linked to Iran during nuclear deal negotiations

 

The Obama administration stymied multiple FBI arrest operations against individuals on US soil linked to Iran’s nuclear and ballistic missile programs – including “known terrorists” – in order to further negotiations on the Iran nuclear deal, two senators said Wednesday. 

The startling allegations were made to Sens. Chuck Grassley (R-Iowa) and Ron Johnson (R-Wis.) via legally protected whistleblower disclosures. 

The senators on Wednesday presented unclassified internal FBI emails obtained from the whistleblowers to Secretary of State Antony Blinken, FBI Director Christopher Wray, and Attorney General Merrick Garland showing the “obstruction” effort in a letter that also demanded more records related to the Obama administration’s nuclear deal negotiations.  

“The records provided to our offices show that the Obama/Biden administration’s State Department, under the leadership of John Kerry, actively and persistently interfered with FBI operations pertaining to lawful arrests of known terrorists, members of Iranian proliferation networks, and other criminals providing material support for Iran’s nuclear and ballistic missile programs,” the senators wrote in their missives.

Brig. Gen. Amir Avivi: 'Biden is telling Israel to lose the war, we won't do that'

 

As the IDF expands its operations in Rafah and returns to fight in areas in the northern Gaza Strip, Arutz Sheva-Israel National News sat down with Brigadier General (res.) Amir Avivi, Chairman and Founder of the Israel Defense And Security Forum (IDSF) to discuss the situation on the ground.

Regarding reports that Israel only killed a third of Hamas fighters and that victory is far away, Avivi does not believe that is the case. "I think we can reach victory in a month or two. We talk about how many were killed; but how many were injured? How many are incapable of fighting? Much more I would guess."

According to him, "Israel destroyed the Northern Brigade, most of the capabilities in the central camps, as well as the Khan Yunis Brigade. Basically, most of the remaining capabilities are in Rafah. Rafah is the key to victory. The leadership of Hamas is there, our hostages are there, the last brigade of Hamas, and also our ability to close the border and really, completely, destroy Hamas' ability to bring weapons from the Sinai Peninsula into Gaza."

Avivi has strong words when it comes to the Biden administration's pressure not to enter Rafah: "What President Biden is saying is 'Israelis, lose the war.' And Israel's not going to lose the war. We're going to win decisively. And I think this is the moment where Israel says, 'We appreciate the relationship, we appreciate the help, the munitions, the 40 billion dollars in aid, but this is something we can not agree to. We need to win decisively. Everything depends on Rafah. This is why you see that the IDF is actually going into Rafah and expanding the operation there every day. We started with two brigades, now it's four brigades. I would assume that in about a week we'll see two more. Expanding until we take over all of Rafah, and destroy all of the tunnels along the Egyptian border, there are more than 50 tunnels that are supplying Hamas with capabilities, and hopefully reach the leadership of Hamas."