Monday, April 19, 2021

Father Who Murdered His Son Has his letter from Jail read at his Son's Kever

 


Loosely translated

"שאולי, בני בכורי, אהובי, ידידי ורעי, הילד שהייתי קרוב אליו מאוד מאוד. אני יודע שאתה יודע היום יותר טוב ממני, יותר טוב ממה שאני יודע, ואני בטוח שאתה מבין יותר טוב ממה שאני מבין".

Sholi, my son, my first born, my love, my friend, the child that I was so close to, I know that you know,  better than me today, and I'm sure that you understand better than what I understand 

"לי אין מושג בעולם הזה, בעולם ה'תיקונים', אבל אני יודע שאתה נמצא היום במקום גבוה, ויש לך כוחות לדרוש ולבקש מעל כיסא הכבוד".

I cannot grasp this world, the world where one can make corrections, but I do know that you find yourself today in a very high place, and you have the power to seek and request from the "holy throne"

"אני לא יכול לשכוח את הרגעים היפים שלנו, היציאות בבוקר שלנו לתפילה, ברכות השחר בחברותא, ההתמדה שלך בתורה, כמה שרצית לעשות נחת לקדוש ברוך הוא

I cannot forget our beautiful moments together, going out to pray in the morning shachris; our "chavrusah",your diligence learning Torah and how much you wanted to please G-d.

"אתה בטוח מבין את הסיבה מדוע הקב"ה לקח ממני את הדעת, וגרם לכזה 'הסתר פנים' מסביב, שלמרות שזעקתי לכל כך הרבה אנשים, ששמו לב שאולי יכולה להיות בעיה, ובכל זאת הם לא ראו, והיה הסתר פנים גדול מאוד

For sure you understand why G-d took away my cognition, which caused a "Hester Panim" and despite that I cried out to many people who noticed that there could be a problem they didn't see, and there was a great "Hester panim.

"אבל שאולי, זה כמו שהקב"ה אמר 'שתוק, כך עלתה המחשבה מלפני'... שאולי, אני נמצא רחוק, אני לא נמצא ליד הקבר, ולא זכיתי ללוות אותך בהלוויה, אבל אולי משמיים יזכו אותי ואותך ללכת יד ביד עם משיח צדקנו, במהרה בימינו, ואז נבין הרבה יותר טוב את הכל".

But Sholi,it was as if G-d said "quiet, that's what I want you to do" ..... 

Sholi, I find myself very far, I am not anywhere near your grave, and didn't go to the levayeh, but perhaps from heaven I will have the merit to walk with you hand in hand with Moshiach, quickly in our day, then we will understand everything much better.

"שאולי, אני ממש מתנצל בפניך, אם במהלך החיים נהגתי משהו שלא כשורה בפניך, אני מבקש שתתחנן בפני בורא עולם עבור המשפחה, עבור אמא, אחיותיך ואחים שלך; הם אומרים לי, הם שולחים לי מכתבים שהם רוצים שאני יבריא ושנחזור להיות משפחה מאושרת כמו שהיינו"

Sholi, I apologise, if during your lifetime I didn't do the correct thing, I ask that you pray to G-d on behalf of the family, on behalf of your mother, your sisters and your brothers,

They are telling me via letters that they want me to get better and to return to the family like it once was.

"שאולי, אם זה רצון השם, אז שזה יקרה בקרוב: תתחנן בפני הסבים שלנו, רבי נחמן מברסלב והבעל שם טוב הקדוש, שכבר תבוא הגאולה ושלא נשמע עוד שוד ושבר בגבולינו".

"אנשים אומרים שהיו פה דברים גבוהים ונסתרים, אבל אני לא מבין בדברים גבוהים, אלא רק בדברים נמוכים, וכל עוד שלא יגיע משיח צדקנו, אנחנו לא נצליח להבין".

"תתפלא שאולי, שנבריא בגוף ובנפש, אני - וכל המשפחה. 'בזכות האמונה של נשים צדקניות נגאלו ישראל', ובעזרת השם, בזכות האמונה של אמא עכשיו, נזכה לגאולה הקרובה".

Sholi, if it be the will of Hashem, and this should occur soon: Request from our grandparents, Rebbe Nachman from Breslov, the Baal Shem Tov, that the redemption come and there should never be anymore tragedies in our borders

People say that what occurred was "high and hidden" things, but I dont understand "high things" only "down to earth things", and as long as Moshiach doesn't come, we will not be successful to understand all this.

Pray, Sholi, that I and the family be healed , because it was in the merit of the faith of the righteous women that we were redeemed, and with Hashem's help, in the merit of the faith that your mother has now, we will merit soon the redemption 

בשלב זה הוסיף הדוד: אבא סיים את השיחה, אבל צלצל אחר כך שוב, ואמר לי שהוא רוצה שאגיד עוד משהו:

"שאולי, תלך ותגיד לאייבישטער (להקב"ה), שעל אף כל ההסתר פנים שאנחנו נמצאים פה, אנחנו עדיין אוהבים אותו, ואנחנו יודעים שהכל לטובה".

"באהבה גדולה, אבא. תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".

Note: this was the original letter from the father, but then he called to add the following:

"Sholi, go and tell G-d, that despite His Hidden Continence, we continue to love him, and we know that its all is for good

With great love, your father,May your soul be tied to those alive ...


KINDLY SUPPORT OUR BLOG BY BROWSING THE ADS

THANKS SO MUCH,, IT MEANS THE WORLD TO US IN THESE DIFFICULT TIME


4 comments:

Frum but normal said...

What a bunch of bull-doo dooo, this animal should be executed. Period

?? said...

Why is Breslover mentioned, I thought they are Gerrer?

Big Lubavitch supporter charged in massive fraud said...

https://www.timesofisrael.com/sec-charges-israels-main-binary-options-firm-and-its-2-chiefs-with-vast-fraud/

LES AYM said...

The reports said he had no history of violence. He had mental health issues & inappropriate meds gave him hallucinations.
Very sad story.