Friday, August 24, 2018

Israeli Court Rules That Chareidie Yeshivois Do Not Have to Admit the children of the "Auerbach Crazies"

פסיקה דרמטית: אין חובה לקבל את ילדי 'הפלג' למוסדות החרדיים

בהמשך לדיון המשפטי הסוער שנחשף לראשונה ב'בחדרי', קבע היום בית המשפט המחוזי באופן תקדימי הצפוי להיות בעל השלכות רוחב, כי מותר למוסדות חינוך חרדיים להפלות ילדים ממשפחות 'הפלג הירושלמי' ולהימנע מלקבלם כתלמידים. וגם: כיצד עקץ השופט את העותרים
החלטה דרמטית - חשיפת 'בחדרי חרדים': בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (חמישי) את עתירת משפחות 'הפלג הירושלמי' תושבי רכסים נגד המחוז החרדי במשרד החינוך, תלמוד התורה הליטאי 'תשב"ר' ומועצת רכסים, והשאיר את החלטת המחוז החרדי לאפשר לת"ת שלא לקבל את ילדי 'הפלג הירושלמי' לת"ת.
כזכור, כפי שנחשף ב'בחדרי חרדים', מספר משפחות תושבי רכסים הגישו ערר למחוז החרדי לאחר שהת"ת המקומי סירב לקבל את ילדיהם בטענה שהם משתייכים לקבוצת 'הפלג הירושלמי' ש"יוצא להפגנות לא חוקיות ופרובוקציות נוספות הקוראות תיגר על הוראות גדולי הדור שליט"א".
כאמור, וכפי שנחשף ב'בחדרי חרדים', באופן דרמטי, המחוז החרדי דחה את הערר שהגישו משפחות 'הפלג הירושלמי' והם הגישו עתירה לבית המשפט, שכאמור דחה היום את טענותיהם - מה שצפוי להשליך על מקרים דומים רבים שיהיו בעתיד.
בית המשפט, שקיים בנושא דיון בדלתיים סגורות, קיבל את עמדת המחוז החרדי, תלמוד התורה ומחלקת החינוך במועצה, וקבע כי הת"ת לא מחויב לקבל לשורותיו את בני המשפחות המשתייכות ל'פלג הירושלמי', וכי לא מדובר באפליה האסורה על פי חוק.
בה בעת, השיתו שופטי בית המשפט המחוזי על העותרים, כאמור משפחות מ'הפלג הירושלמי' בעיר הצפונית, לשלם למשיבים הוצאות משפט בסך של חמשת אלפי שקלים.
בנבירה בהחלטת ביהמ"ש, ניתן לראות שהשופט אלכסנדר רון עקץ את העותרים עם ציטוטים מתוך עיתון 'הפלס', אשר דיווח מצד אחד על פתיחת שנת הלימודים של משרד החינוך, בעוד מנגד העותרים קוראי העיתון עותרים נגד משרד החינוך.
כמו"כ, בפסק הדין יש עוקץ משפטי נוסף נגד עותרי 'הפלג הירושלמי', על כך שהם אוחזים את החבל מ-2 קצוותיו, מצד אחד הם מבקשים ללמוד במוסד מוכש"ר בגלל שהוא קובע לעצמו את הסגנון, ומצד שני מנסים להכתיב לו סגנון אחר.
ב'פלג הירושלמי' אמרו הערב ל'בחדרי חרדים' לנוכח הפסיקה כי: "ליבנו עם אחינו ברכסים הנרדפים על צווואריהם רק בגלל רצונם ללכת בדרך רבותם הגדולים מצוקי ארץ. ולעיר הנידחת רכסים נזעק ארץ ארץ אל תכסי את דמם של מי שנגזר עליהם להיסרק במסרקות הברזל של הברבריות החולנית מבית דגל התורה. יש בורא לעולם והוא כבר יבוא חשבון עם כל כוחות האופל שנהנים לראות את דמם של בני התורה ניגר על העפר".
כזכור, בתגובת הת"ת למשפחות 'הפלג הירושלמי' נכתב כי "לא נוכל לקבל את בתכם לגנ"י/לביה"ס בשל העדר התאמה בין רוח הבית ורוח המוסדות. אי ההתאמה מתבטאת בהשתייכות המשפחה לזרם קיצוני הפועל בניגוד לחוק ובכך נלחם ופועל בניגוד להוראות גדולי דורנו שליט"א. זאת, בין היתר על ידי יציאה להפגנות לא חוקיות ופרובוקציות נוספות הקוראות תיגר על הוראות גדולי הדור שליט"א, ועומדות בניגוד לחוק". כאמור, היום העניק ביהמ"ש גיבוי לעמדה זו.

No comments: