Search This Blog

Tuesday, December 12, 2017

Meah Shearim Savages Dancing on the News of R' Shteinman's Petirah


Auerbach Posters in Yerushlayim celebrating the passing of Rav Shteinman, mocking, and cursing him, calling him a "Rasha,"Ameileik"and "Sonei Yisrael"
Senator Orin Hatch's Chanukah Song!


Photos of the funeral a "simple" Yet GREAT MAN who wanted only 10 people at his Levayeh and No Eulogies!
"אהרן יהודא ליב שטיינמן זצ"ל"

 בגימטריה "      כ"ד כסלו תשע"ח"

Simple Will left by Rav Shteinman z"l Video

Rav Shteinman z"l wrote a will and its fascinating in its simplicity..

He didn't leave buildings, real estate .....nope..
He left a simple will that included:


A. I would very much like that they shall not be maspid me, not in front of the mittah, and even not in at mittah, not to make a atzeres chizuk or hesped, or any sort of name that these may have.
B. Not to write any article about me in the newspapers, daily, weekly or monthly. It is enough to use my picture and not like others who write about their good deeds.
C. Not to print signs about the levayah and do not announce on loudspeakers or radio. It is enough that there will only be ten people at the levayah.
D. To try not to take time between the petirah and the kevurah and to hasten as much as possible.
E. My place in the cemetery is amongst simple people.
F. Not to write on the kever any adjectives other than ‘Here is buried Rav Aharon Yehudah Leib son of Rav Noach Zvi Steinman.’
G. The matzeivah should be the cheapest and simplest, not to waste money for buying a chelkah in the cemetery that costs dearly. If you want to spend money, give to tzedakah but without buying a chelkah.
H. When the custom is to go to the kever, at the end of the shivahsheloshim and on the yahrtzeit, not to waste too much time doing it; it would be better to learn throughout the day and to refrain from talk about trivial things.
If searching to find a place to daven for the amud will cause a lot of bittul Torah it is better to learn for the sake of Heaven at this time.
I. I will ask that anyone who wants my good (in fact it will be also for their good) to learn every day one perek of Mishnayos until the end of the 12-month period. Girls can recite pirkei Tehillim every day, including Shabbos and Yom Tov.
J. I ask not to be called a tzaddik or a yerei Shamayim, [and] that I shall not be despised by this in the Olam Ha’emes.
K. I will ask for forgiveness from all those whose dignity I have harmed, as well as those to whom I owe money, and in reality I will not be charged – that can be collected according to Halachah – [that they] should forgive the charges.
All my descendants shall not follow the mittah, as per the minhag of Yerushalayim.
(Latest addition) Since many are wrong about me, I, from my side, am advising not to call children in my name but I do not forbid it.

And now for the zinger!!!!!!!!!!!
Rav Shteinman will be buried next to his wife, Rebbetzin Tamar Steinman, a”h.


Oy yah yoi!!!!!


א. אבקש מאד לא להספידני לא בפני שלא בפני לא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל או כל מיני שמות שבודים והכוונה להספד

ב. לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים שבועיים חודשיים מספיק תמונתי ולא כמו שרגילים לכתוב תולדותם


ג. לא להדפיס מודעות על הלויה לא להודיע ברמקול או רדיו מספיק  

שיהיה רק עשרה אנשים בלויה

ד   להשתדל שלא לשהות בין מיטה לקבורה לזרז שיהיה קבורה הכי סמוך למיטה


ה. מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים


ו. לא לכתוב על המצבה שום תארים רק 'פה נקבר רב אהרון  יהודא לייב

 בן רב נח צבי שטיינמן'

ז   המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום 


ח. בימים  שהמנהג ללכת על הקבר ככלות השבעה ושלושים ויהרצאייהט מכל מקום לא יבזבזו יותר מידי זמן מיוחד עבור זה יותר כדאי שיתחלפו במשך המעת לעת ללמוד כסדר ומלדבר על דברים בטלים  
אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים בזמן הזה


ט. אבקש שכל מי שרוצה בטובתי (זה בשבילנו למעשה) ילמוד כל יום פרק אחד משניות עד גמר יב חודש והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים גם בשבת ויום טוב


י. אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת


יב. אבקש בזה מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף וידוע שבמציאות לא יגבה היינו שיוכל לגבות על פי דין אבקש למחול לי

כל יוצאי חלצי לא ילכו אחרי המיטה כמנהג ירושלים 

(התוספת האחרונה)
היות שהרבה טועים בי לכן הנני מצידי אני מייעץ לא לקרוא ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה 
א

זה הצאווה המלאה. 
מה שבסוגרים זה תוספת של הרב משיקובסקי

"Merkaz" Monsey Sefarim Store Hires Convicted RapistConvicted Mikeveh Rapist Dascalowitz Works at Monsey’s Merkaz Seforim Next to Rockland Kosher Supermarket


In middle of 2016 I warned people that Meir Dascalowitz had finished his five year prison sentence for anally raping a 13-year-old-boy. I wrote:
In seven years of blogging about sex abuse I have learned about many offenders. Dasclaowitz stands out as one of the most unstoppable, repeat sex offenders I have ever encountered. I do not believe he can stop himself even if he tries.
Over the years his usual approach was to anally rape boys ranging from ages ten to late teens usually at a mikveh (ritual bath). Sometimes he met them in the mikveh. I heard of one case where he approached a boy on the sidwalk and asked him to watch his wallet while he was in the mikveh. He then raped the boy. That fast and that simple!
As I also reported at the time, he is a level 3 on the sex registry, which means he is considered to be the highest level of risk of offending again.
Anti-abuse activist Asher Lovy reports that he is now working at Monsey’s Merkaz Seforim next door to Rockland Kosher Supermarket. That gives him access to many boys. Whether or not he does anything there, it gives him an opportunity to appear like a trustworthy member of the frum community and he can then use it to get the trust of boys  so when he sees them in other places he can lure them and rape them.
I urge any of you with influence on Merkaz Seforim to remove him from that job and only assist him in getting work where he has absolutely no contact with any child.  If they refuse I urge folks to consider a organizing a boycott of Merkaz Seforim until they cease this dangerous practice.

Rabbi Shteinman passes away at age 104
Rabbi Aharon Yehuda Leib Shteinman, one of the most widely respected decisors of Jewish law in the haredi community, passed away Tuesday morning at the age of 104.

Officials at the Maayanei Hayeshua Hospital in Bnei Brak noted earlier Tuesday morning a significant deterioration in the rabbi's condition.

The rabbi underwent CPR this morning by the medical staff which apparently managed to restore his pulse.
Prof. Ravid, who had been treating the rabbi, made it clear that his condition was critical, and that medically, "there is nothing more to be done."

Shortly after the hospital released the statement, Rabbi Shteinman passed away.

At the beginning of last month, Rabbi Shteinman, 104, was hospitalized for a week, at the end of which he was released to his home under the supervision of his personal physician.

Rabbi Shteinman was considered the leader of the Lithuanian haredi Jewry since the death of Rabbi Yosef Shalom Elyashiv.

He was head of the Council of Torah Sages of the Degel Hatorah representing Lithuanian haredi Jewish community.
Rabbi Shteinman studied in Lithuanian yeshivot between the two world wars. In his early twenties he was first appointed as a teacher, and in the 80-some years since then he taught Torah, in yeshivot in Switzerland and in Israel.

His public involvement began in the 1960s, when he focused mainly on encouraging the opening of kollel studies in Israel. He served as an adviser and mentor on education in the Lithuanian community. With the establishment of the Degel Hatorah Council of Torah Sages in the late 1980s, he joined the Council, and since then his public influence has expanded.

Since the death of Rabbi Shach in 2001, he stood alongside Rabbi Yosef Shalom Elyashiv as a leader of the Lithuanian public.

After the death of Rabbi Elyashiv, Rabbi Shteinman led the Lithuanian community and was considered the supreme spiritual authority of the Degel Hatorah party, its newspaper Yated Neeman, as well as the Lithuanian educational institutions and yeshivot connected to the party.


Rabbi Shteinman initiated the establishment of yeshivot and kollelim in Israel and abroad, and served as president and patron of some of them. He headed the Ponevezh kollel, and the yeshivot Gaon Yaakov and Orchot Torah. Until the beginning of the 21st century he also served as head of the Ponevezh yeshiva for youth.

Rabbi Shteinman wrote about thirty books, including a series of books on the Babylonian Talmud and the Torah.


Sunday, December 10, 2017

Satmar Joins Reform Jews, Germany and Spain in slamming Trump recognition of Jerusalem

Germany is responsible for the annihilation of over six million Jews and it was because of this atrocity that Jews, even those who opposed the state pre world war 2, felt that it was time for Jews to have a country to live in. The chutzpah of these descendants of murderers to state that they oppose having Yerushalyim as the country's capital cannot be be measured! 

Spain threw out all Jews in 1492 and yet they have the unmitigated gall to slam Trump's recognition of Yerushalyim as the Capital! 

Reform Jews took out the word "Tzion" out of their prayer books years ago and are assimilating at a rate of 85% ... they are basically irrelevant!

"Et tu Brutas?""

Now, the foolish R' Aron TeitelBUM, Monroe Satmar Rebbe, condemned President Trump for recognizing Yerusalyim as the country's capital ...
R' Aron was the one who wrote to Congressman to ask them to vote for the Iran Deal that guaranteed that Iranian murderers would have nuclear weapons!!!!

It's interesting to note that he blabbered his nonsense on the night that they celebrated the miraculous salvation of R' Yoilish from the hands of the Nazis!
And who do you think saved him?????? A Zionist!!!!!!!!!!!!!!! 
HOW IRONIC???
But you wouldn't know that if you read the re-writing of Satmar history! 


The head of one of the two rival groups of the staunchly anti-Zionist Satmar Hassidic movement ripped into President Trump for recognizing Jerusalem as Israel's capital last week.

Satmar, known as one of the most dogmatically anti-Zionist Hassidic sects, refuses to recognize the State of Israel and calls on members living in Israel not to vote in national elections, even for haredi parties and not to accept any funding from the state, including National Insurance payments. Satmar, however, does care for the welfare of Jews and runs the free meals for those staying in hospitals for Shabbat to care for loved ones.

Speaking before thousands of his followers at a celebration on Saturday night at the New York Expo Center in the Bronx, the head of one of the two Satmar groups that split after the previous Grand Rabbi's death,, Rebbe Aharon Teitelboim, said that Trump had no right to recognize Jerusalem as Israel's capital.

"We declare in the name of haredi Judaism: Jerusalem, the holy city, will not be the capital of the Zionist state, even if the President of the United States says it is," said Teitelboim.
"Just as haredi Jews did not recognize President Truman's declaration in 1948 that Israel is the Jewish State, we don't recognize it today."

"Jerusalem is a holy city, a city of piety," Teitelboim continued. "Zionism is the opposite of fearing God and Torah, and it has nothing to do with the city of Jerusalem."

The Satmar Rabbi Aaron group is not the only haredi movement unhappy with Trump's decision to recognize Jerusalem. The Neturei Karta, a small, extremist haredi faction which most other haredi groups deplore since they prayed for Arafat's health, and which vehemently opposes the existence of a Jewish state, said last week that they may have to leave Israeldue to Trump's announcement.
"The [previous] Satmar Rebbe said that once they feel that it is impossible to live here as a haredi Jew, then they must flee from here," Yoel 'Yoelish' Kraus, an anti-Zionist figure with ties to the Neturei Karta movement, told the Kikar Hashabbat Hebrew news site.

As long as that point was not reached, they could stay. And they kept saying, 'another year.' and then 'another year,' and they said that the situation had not yet reached the breaking point. But if there is recognition of Jerusalem as the capital of Israel, then we have reached the breaking point. It cannot get any worse."
The other Satmar faction, headed by Rabbi Zalman Leib, has not publicized a reaction.

Friday, December 8, 2017

Chareidie Confronts Auerbach and Calls Him a "Murderer" and a "Rasha" Shmuel Auerbach, the leader of the controversial Yerushalmi Faction (Hapeleg Hayerushalmi), was confronted by a haredi man who had previously served in the army Thursday night at a wedding hall in Jerusalem.

 Auerbach, a staunch opponent of haredi enlistment in the IDF, has urged followers to refuse to cooperate with army officials, even for the purposes of obtaining a draft deferment as yeshiva students. Full-time yeshiva students are given draft deferrals from the army, so long as they remain in a recognized religious school.

Under Auerbach’s guidance, the Yerushalmi Faction has launched a series of road-blocking protests in Jerusalem, Bnei Brak, Shilat Junction near the haredi population center of Modiin Illit, and other locations across the country.
The faction’s hardline has drawn criticism from much of the haredi community, with leading rabbinic figures describing the group as ‘disgusting’“reckless fools”, and even inhuman.

On Thursday,  Auerbach was confronted by a haredi man as  Auerbach was leaving the Zevhil event hall in the Shmuel Hanavi neighborhood in Jerusalem.

According to Behadrei Haredi, the man who confronted Auerbach had previously served in the IDF.

As Auerbach left the event hall, the man shouted at him, calling him, among other things “a murderer”, and an “evil-doer”.

Students of the 86-year-old rabbi who were present at the scene claim that the man had tried to force his way past the rabbi’s followers to physically assault him.

“This enraged young man wanted to attack the dean of the [Maalot Hatorah Yeshiva] and beat him,” a witness told Behadrei Haredim. “We were able to stop him just before [he was able to do so].”

Thursday, December 7, 2017

Germany Doesn't Support Trump On Jerusalem .... Surprise?

So now we have grandchildren of the ones who killed entire Jewish families, weighing in on whether Yerushalyim should be declared the Capital of Israel.....

The chutzpah of these blood thirsty mamzeirim .....
may Germany be populated by Muslims, very soon ....German Chancellor Angela Merkel against United States President Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as Israel's capital.

Watch Barack Obama and George Bush Lie About Declaring Jerusalem Capital of Israel


Trump made the right call recognizing Jerusalem

 
Here’s the latest version of Fake News: President Trump ruined the mid-east peace process.
The assertion is a world-wide headline, but for it to have a shred of truth, there would have to be a peace process to ruin. But since there isn’t one, and hasn’t been one for years, the anti-Trump media is exposed again.
But hold on, Trump is more than just innocent of a false and foolish charge. By acknowledging what everybody in Israel already knows, that Jerusalem is the eternal capital of the Jewish state, and by putting in motion the process of moving the American embassy here, the president is making history and calling the bluff of the Palestinians.
For 25 years, they’ve played a game with the world and previous American presidents. They endlessly demand a state, but will do nothing to build one. They won’t accept the various boundaries Israel offered, can’t or won’t hold free elections and won’t even negotiate in good faith.
Instead, they can be counted on to do what they’ve always done. Make threats of violence, throw rocks and burn rubber tires in the streets.
“It’s just another excuse to riot,” a veteran of the Israeli government told me, expressing exhaustion over the predictable cycle sparked by Arab leaders calling for three days of outrage.
Said another: “Talk of the peace process is the language of the 1990’s. Israelis don’t show much interest in the Palestinian conflict these days.”
Israel has indeed changed and moved on since I last visited nearly eight years ago. It is become an even mightier power, both militarily and economically, and is brimming with confidence as its entrepreneurial spirit and renowned innovations are the envy of the world.
One result is that it now has better relations with more Arab and Muslim countries than at any time in its young history. They recognize that Israel is strong, and they share its hostility toward Iran.
By a coincidence of timing, I’m traveling with a group of educators the American Jewish Committee invited to witness both the complexity and generosity of Israeli society.
We’ve visited the nation’s top colleges, including the sensational Technion, and are hop-scotching around the tiny country to meet numerous people, including students and Israeli Arabs.
Most moving was our visit to the Galilee Medical Center, near the Lebanon border. It has treated more than 2,000 injured Syrians caught up in that nation’s endless civil war.
Ferried to Galilee and other hospitals in northern Israel by the Israeli military after making it to the border, the wounded, including hundreds of children, are given whatever treatment they require, all paid for by Israeli taxpayers, no questions asked.
The hospital says the average stay is about 22 days, and most have had about three surgeries each. At least six Syrian babies have been born there.
Before the Syrians are sent home, any tags or markings that would identify their clothing or bandages as Israeli are removed, lest they be killed as collaborators with the Jewish devil.
Meanwhile, most of the Arab leaders thundering about the rights of the Palestinians being violated by Israel have not lifted a finger to help Syrian Arabs caught in a human slaughterhouse. So much for their compassion.
And not incidentally, our planned visit to Ramallah, the seat of the Palestinian government in the West Bank, was cancelled because of almost certain violence in response to Trump’s decision.
None of this is to suggest that Israel is under the illusion that the problem that has bedeviled it since its conception 70 years ago will vanish. It’s just that the refusal of the Palestinians to take yes for an answer has left most Israelis cynical to the point of boredom. Even most of those on the left no longer demand their government make more and more concessions.
Israelis have better things to do with their lives and bigger problems to solve as a nation, including confronting terrorist regimes on three borders.
Whether it’s Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon or Iran operating near the Syrian border, Israel faces true existential threats. As Prime Minister Benjamin Netanyahu has said, it will not withdraw its security forces from the West Bank, as Palestinians demand, and face more rockets and more terrorist tunnels on another flank.
So it’s the Palestinians who now face a stark choice. They can take Trump’s offer that his recognition of Jerusalem as Israel’s capital does not mean a separate section of the Holy City cannot be their capital, too.
But to seize the president’s opening, the Palestinians will need the courage to accept Israel’s right to exist as the biblical homeland of the Jewish people. They also should act with some urgency because once the American embassy moves to Jerusalem, other nations are likely to follow.
If they do decide to negotiate in earnest, the Palestinians will find in Trump a broker who wants to help them make a deal. If nothing else, success would be vindication that his bold move to end the stalemate was the right one.
If they don’t seize the opportunity, the Palestinians can go on making demands and threats. History has proven that to be a losing hand, and it’s getting weaker by the day.

Wednesday, December 6, 2017

Ba'al Haturim Predicted Jerusalem Will Be Great Again in This Week's Parsha


לב מלכים ושרים ביד ה' - צעד נוסף לגאולה!The Ba'al Ha'Turim in this week's parsha, Parshas Va'Yeishev, at Re'vee'(Wednesday), states that Yerushalayim will eventually return to its former glory and be "recognized" ....

Trump makes it official! The US now recognizes Jerusalem as Capital of Israel! Will Build Embassy Immediately!Trump recognizes Jerusalem as Israel's capital despite international fury from the Pope, the UK, Russia, China, Turkey, Iran, Palestinians, Reform Jews and Satmar who say 'he's declaring war against 1.5 billion Muslims'

President Donald Trump announced today that America formally recognizes Jerusalem as Israel's capital city, changing decades of U.S. policy in a brief afternoon speech.
Appearing in the White House's Diplomatic Reception Room against an elaborate backdrop of Christmas decorations, He also said the United States embassy in Israel would, over time, be moved there from Tel Aviv.

Israel is the only country where the United States has an embassy in a city that the host nation does not consider its capital.

'I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel,' Trump said. 'While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today I am delivering.'
'When I came into office I promised to look at the world's challenges with open eyes and very fresh thinking,' he said, leaning heavily on a mid-1990s federal law that demanded the embassy's relocation.

'We have declined to acknowledge any Israeli capital – at all,' Trump added. 'But today we finally acknowledge the obvious, that Jerusalem is Israel's capital. This is nothing more or less than a recognition of reality.'
'It is also the right thing to do. It is something that has to be done.'

Every president since Bill Clinton has exercised a waiver in that law, kicking the can down the road. Trump said that has brought the world 'no closer to a peace agreement between Israel and the Palestinians.' 

America's friends and foes unleashed fierce criticism before Trump made official what the White House previewed for reporters Tuesday night.

But Trump stuck to his guns, calling his decision an act of political courage. 


Tuesday, December 5, 2017

State Dep. orders embassies to prepare for Jerusalem decision

US embassies and consulates around the globe have been ordered to prepare for the potentially violent backlash against a much-anticipated statement by President Trump this week either announcing the relocation of the US embassy in Israel to Jerusalem, or formally recognizing the city as Israel’s capital.

Saturday, December 2, 2017

Belzer Rebbetzin Conducts her own "Tish"

Did Skver Bully Monsey Magazine Not to Publish Neighborhood adjoining New Square?


There is a popular weekly magazine in Monsey called "The Monsey View." 

Every week they select a particular Monsey neighborhood and feature its advantages, listing the shuls and describing the people that live there. This is to inform potential buyers, of all the great benefits that the featured area contains.
See Bulletin  on Bottom Left advertising New Hempstead "next week"

Notice this week's bulletin stating that for the next 2 weeks they will feature Airmont

Last week  "The Monsey View" placed a bulletin (see above photo) notifying its readers that they will feature the "New Hempstead" area in its forthcoming issue!

It has come to our attention that the New Skver Askanim may have threatened the magazine with a financial boycott if it featured New Hempstead, because the neighborhood adjoins New Square!

Being naive, not really believing that frum Jews would do something like that,  I picked up the magazine this past week, quickly perused its contents and .......found ...............

"So .....What did you find?????

Hold on to your seat...........
I found that they are featuring Airmont .....
"What?????????????"

"But what about the promised New Hempstead ???? Did you find that??"

Nada!! Gurnisht! Zero!!!!!!!!!!!

The View apparently caved in to the terrorists! 

So you ask .....
"What's wrong with Jews moving near New Square?" 
You wonder:
"Why would Skver askanim, who lead thousands, care????
Why would they oppose the idea of Frum Jews moving into the neighboring area??? ".... 
We are not G-d Forbid, talking about moving into New Square proper ..... but moving a half hour walk from New Square!
"Why would a fellow Jew oppose that?"

Aha!!!!!!!!!!!

The Skverer askanim are afraid that the Chassidim will find out that there are other Jews out there that do not not live in New Square. 

What? "There are actually Jews living in New Square that don't know that there is an entire world outside of New Square????"
.....
The children don't know and the hierarchy of New Square don't want the "Holy Children" the "tinokas shel bais rabbim" to get contaminated by other frum Jews and they therefore brainwash the children into thinking that other Jews who don't live in New Square aren't as frum and holy as they are ........

They are frightened that if other Chassidic Jews move nearby Skverer chassidim will notice that you can actually be a pious Chassidic Jew and yet ...... not live in New Square!!!

They not worried if very modern Jews move nearby........
because in the brainwashed view of their children...these frum Jews are Goyim!....and the askanim aren't worried that the children  would want to be Goyim .... But they are petrified that they may continue to be frum Jews but not Skver!

But doesn't Skver welcome Modern Jews????
Yes .... they do invite the "moderneh" to hakofos ...and yes they will invite them for Shabbos to eat herring ..... but in the recesses of their holy hearts.... the "moderneh" are mocked and laughed at and in their elite view ... the "moderneh" and even the "Yeshivishe" are only good as long as they can drain their bank accounts! 

They are also worried that the naive Skverer sheep will discover that one can actually be an observant Torah Jew and not worship a mere mortal! 
In order to further their agenda to separate the village with the rest of Monsey, the Skver Dayanim were ordered to rule that New Square Eirav cannot be included into the Monsey Eirav and must remain separate!

They do not want "oifgeklerteh" Skverer Chassidim to move out of New Square and then buy houses near New Square and then come Shabbos with their baby carriages to visit their parents. 
If that would happen there would be a mass exodus of Skverer Chassidim!

 The Skver hierarchy also ordered the chassidim to buy up all available properties in a mile radius, to prevent other fellow Jews from moving in!

To actually carry out these insane anti-Jewish evil directives .... Skverer guys bought available properties and then rented them out to latino drug dealers to scare others from buying affordable housing in the neighborhood and to intimidate Chasidishe guys that had already bought houses! These disgusting tactics brought down the value of the homes nearby and scared away potential buyers!

On Hempstead Road, for example, they bought numerous 1 family homes and then rented them out to Latino criminals who are destroying the neighborhood!

About a month ago there were gunshots reported on Hempstead Road adjoining Brick Church Road...from one of the homes that these Skveres" bought and rented out, and this happened on a Friday night!!!

Last year two quiet Satmar Chassidim with large families bought homes near New Hempstead Road. 
The 2 Satmarer Families stupidly thought that they would be able to finally bring their families from the crowded city to the beautiful spacious New Hempstead neighborhood; walking distance to New Square, for very reasonable prices, and give their children space to run around and a better life!

Not so fast!!!!!!!

Skver bought 1family homes next door on both sides of the homes and rented them illegally to multiple Latinos families; and so now they have shiksas prancing around in bikinis and thongs, creating a non kosher hostile environment, to prevent the Satmar children from playing outside on Shabbos!

Last year there was a naive Chassidishe Rebbele that bought a home in the New Hempstead area and wanted to open a shul ...........
Pashkevlim and posters were all over the neighborhood threatening to burn his house down .... 

And that was no idle threat, if you remember not too long ago a Skverer Chusid attempted to burn down a house in New Square with an entire family sleeping inside.  The chusid succeeded to burn the owner of the house putting him into the hospital with severe burns!
The Chusid sat in Jail for a while ..... Skverer askanim arranged for people to learn with him in jail every day ... and when he was released, he was released as a hero, and this convicted arsonist and attempted murderer, got engaged to a prominent Skverer family and got married!!!

So what was the crime of the guy whose family came close to being burnt to death?
His crime???????????
Guess!!!!!!!!!!!!!!!!!! ....................Yes Guess!!!!!!!!!!

"Oh .  .... I know .... I know ....... he was mechalel Shabbos????????"
You would think?.........right?......
Nope!!!!!! 

Guess again!!!!!

"His wife didn't cover her hair????????????"
Ha ha ha ha ha ..... good guess ........ Nope!

"Oh.... I know ..I Know......I know..... this time I got it.....
He didn't go to the "Heiliger Rebbes'" tish?????"
Nope..............but your'e getting warmer!

"Enough with this guessing game... I can't take it anymore......tell me ... tell me ...."

Ok ... here goes ...

He went to daven in the nearby nursing home to help with a minyan......

"You liar!!!!!! You are crazy..... you Skverer Hater..... you lie! Can't be!!!!!" You want me to believe that the Skverer arsonist wanted to burn the whole family to death .... all because the owner of the house went to daven in a nearby Nursing Home????

I wish I was lying .... I wish it was all not true .....!

Note to the Skverer Askanim: 
We have cameras monitoring all our homes in the neighborhood.... don't try anything funny ..... we will prosecute you to the full extent of the law!


Reach out to The Monsey View 
Phone: 845-600-8484
Fax: 845-600-8483
Email: ads@themonseyview.com
Website: themonseyview.com